Obchodné podmienky VEROC Brands Group a.s.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) spoločnosti VEROC Brands Group a.s., IČO: 09939393, so sídlom Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B (ďalej aj ako “predávajúci”) upravuje v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvorenou medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou nepodnikateľom (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, v súlade s ustanovením § 1751 ods. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.exalted.com (ďalej len “webová stránka”), a to prostredníctvom webového rozhrania webovej stránky (ďalej len “webové rozhranie obchodu”). Predávajúci predáva oblečenie a výživové doplnky pod značkou EXALTED.

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť Tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá objednáva Tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Vzťahy s takýmito kupujúcimi tovaru sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami pre obchodných kupujúcich.

1.3 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť dojednania, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú ustanovenia obchodných podmienok a kvalitatívne parametre garantované predávajúcim, ktoré sú dostupné aj na webovej stránke. Kupujúci berie na vedomie a potvrdzuje, že predávajúci dodáva tovar v kvalite a s vlastnosťami podľa garantovaných parametrov kvality. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú v českom a anglickom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v českom alebo anglickom jazyku podľa výberu kupujúceho.

1.5 Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami a garantovanými kvalitatívnymi parametrami pred uzavretím kúpnej zmluvy. Zaškrtnutím súhlasu s obchodnými podmienkami a dokončením objednávky kliknutím na tlačidlo “OBJEDNAŤ” kupujúci akceptuje a berie na vedomie tieto obchodné podmienky vrátane parametrov kvality garantovaných predávajúcim a súhlasí s ich obsahom.

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje. Objednávka vyplnená kupujúcim je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane popisu jeho hlavných vlastností a kvalitatívnych parametrov garantovaných predávajúcim, vrátane cien jednotlivých druhov tovaru. Kúpna cena tovaru je vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní a poplatkov. Kúpna cena tovaru však nezahŕňa náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné, prepravné, balné). Kúpna cena tovaru zostáva platná dovtedy, kým sa zobrazuje v rovnakej výške vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

2.4 Kupujúci si objedná tovar vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednaný tovar (kupujúci “vloží” objednaný tovar a jeho číslo do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru,
c) požadovaný spôsob dodania objednaného tovaru a
d) náklady spojené s dodaním tovaru.

(ďalej spoločne len “objednávka”).

Správne vyplnenie kontaktných údajov kupujúceho je podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy. Najmä v prípade nesprávne vyplnenej e-mailovej adresy nebude prijatie objednávky zo strany predávajúceho potvrdené.

2.5 Pred dokončením a potvrdením objednávky musí byť kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje uvedené v objednávke, vrátane možnosti kupujúceho identifikovať a opraviť chyby vyplývajúce z údajov uvedených v objednávke. Kupujúci potvrdí a odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo objednávky. Predávajúci považuje informácie uvedené v objednávke za správne, úplné a konečné. Riadnym vyplnením, zaškrtnutím súhlasu s obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky kupujúci okrem iného potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a udeľuje súhlasy v nich uvedené. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”). V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade predávajúceho alebo nie je možné dodržať stanovený termín dodania, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho prostredníctvom elektronickej adresy kupujúceho do troch pracovných dní. Predávajúci nezodpovedá za nesprávne vyplnené údaje v objednávke kupujúcim a za súvisiace dôsledky.

2.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, telefonicky alebo prostredníctvom SMS).

2.7 K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza okamihom prijatia/potvrdenia objednávky (akceptácie) predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

2.8 Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

 1. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže zaplatiť kúpnu cenu tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu týmito spôsobmi:

 1.  
 • dobierka na mieste dodania, ktoré kupujúci uviedol v objednávke.;
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v CZK č. 300038238/0300 ( IBAN: CZ28 0300 0000 0003 0003 8238 BIC (SWIFT): CEKOCZPP )  alebo v EUR č. 308904452/0300 ( IBAN:CZ05 0300 0000 0003 0890 4452 BIC (SWIFT): CEKOCZPP ) alebo v USD č. 308904567/0300 ( IBAN:CZ04 0300 0000 0003 0890 4567 BIC (SWIFT): CEKOCZPP ) v Československej obchodní banke, a. s. alebo na iný účet predávajúceho (ďalej len “účet predávajúceho”);
 • bezhotovostné platby kreditnou kartou.

3.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zloženie zálohy na kúpnu cenu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred, ani prípad, keď si kupujúci zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny prevod na účet predávajúceho alebo kreditnú kartu.

3.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru s variabilným symbolom platby podľa pokynov predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

3.6 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci odošle/prevedie Tovar až po úplnom zaplatení Kúpnej ceny. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje. Podobne, ak si kupujúci zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny prevod na účet predávajúceho alebo kreditnú kartu, tovar bude odoslaný až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

3.7 Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

3.8 Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru po zaplatení kúpnej ceny tovaru a zašle ju v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 písm. d) Občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak bol dodaný tovar predávajúcim upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

4.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 4.1. alebo o iný prípad, kedy Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 30 (tridsiatich) dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je predmetom Kúpnej zmluvy dodanie viacerých druhov tovaru alebo ak sa tovar dodáva vo viacerých čiastkových dodávkach, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí byť odstúpenie od zmluvy zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný informovať spoločnosť VEROC Brands Group a.s. o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy jednostranným právnym úkonom e-mailom na adresu info@exalted.com. Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu 1 týchto obchodných podmienok, ale nie je povinný tak urobiť. Kupujúci je vždy povinný uviesť číslo objednávky.

4.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. V takomto prípade je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu na adresu jeho prevádzkarne VEROC Brands Group a.s. všetko, čo od neho prijal pri plnení kúpnej zmluvy, vrátane tovaru v bezchybnom stave (napr. bez make-upu, kozmetiky, krémov a pod.) so všetkými visačkami a originálnym obalom, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci zašle tovar späť predávajúcemu pred uplynutím 30 dní. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nie je vrátený obvyklou poštovou cestou. Kupujúci je povinný tovar na účely vrátenia riadne zabaliť, aby sa nepoškodil pri preprave späť k predávajúcemu.

4.4 Ustanovenie o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok však nemožno chápať ako možnosť bezplatného vypožičania tovaru. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo od neho na základe kúpnej zmluvy dostal, vrátane vrátenia nepoškodeného a nepoužitého tovaru v pôvodnom stave. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol medzitým zničený, použitý alebo poškodený), kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu peňažnú náhradu za to, čo už nemôže byť dodané alebo vrátené ako nový, nepoužitý a nepoškodený tovar. Kupujúci zodpovedá aj za škody na tovare, ktoré vznikli v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti.

4.5 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho podľa bodu 4.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci všetky platby prijaté od Kupujúceho vrátane nákladov na doručenie, s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku toho, že si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, a to do tridsiatich (30) dní od vrátenia Tovaru Kupujúcim alebo po preukázaní, že Kupujúci Tovar vrátil, podľa toho, čo nastane skôr. Predávajúci použije na vrátenie peňazí ten istý platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil pri pôvodnej transakcii (zaplatenie kúpnej ceny), pokiaľ kupujúci výslovne neurčí inak. Ak kupujúci v oznámení o odstúpení od zmluvy uvedie svoj bankový účet, predávajúci vráti finančné prostriedky na bankový účet uvedený kupujúcim v oznámení o odstúpení od zmluvy.

4.6 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny pohľadávku na náhradu škody na tovare alebo akúkoľvek inú pohľadávku voči kupujúcemu, pokiaľ započítanie nie je vylúčené zákonom.

4.7. Predávajúci je oprávnený do doby prevzatia tovaru kupujúcim kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy zo závažných prevádzkových dôvodov (napr. náhly nedostatok kapacity objednaného tovaru a pod.). V takom prípade predávajúci informuje kupujúceho e-mailom a bez zbytočného odkladu vráti kúpnu cenu bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4.8. Ak je spolu s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2. Obchodných podmienok, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka zaniká a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu darček v pôvodnom stave spolu s Tovarom.

4.9. Kupujúci je oprávnený reklamovať vadu a uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na predanom tovare, v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

4.10 Na produkty z kategórie “Zachráň produkt” sa nevzťahujú práva zodpovednosti za vady, ktoré boli kupujúcemu oznámené pri uzavretí kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že tieto produkty môžu vykazovať určité vady alebo nedostatky, na ktoré bol vopred upozornený a ktoré boli zohľadnené v cene produktu. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je možné na tieto konkrétne vady uplatňovať reklamácie ani odstúpenie od kúpnej zmluvy, pričom táto výnimka neovplyvňuje práva kupujúceho zo zodpovednosti za iné prípadné vady, ktoré neboli pri predaji uvedené.

 1. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

5.1 V prípade, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko akýchkoľvek dodatočných nákladov spojených s týmto spôsobom dopravy.

5.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

5.3 Ak je z dôvodov na strane Kupujúceho potrebné dodať Tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, Kupujúci uhradí náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

5.4 Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne informovať dopravcu a predávajúceho. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci zásielku od dopravcu neprevezme.

5.5. V prípade potreby si vyhradzujeme právo na odstránenie (vylúčenie) možnosti dopravy zadarmo.

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”).

6.2 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je dostupný na webovom rozhraní obchodu.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru.

7.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

7.3 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy predávajúceho info@exalted.com. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

7.4 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Na ochranu osobných údajov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia okrem iného dohliada na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa vo vymedzenom rozsahu.

 1. OCHRANA ÚDAJOV

8.1 Zásady ochrany osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sú k dispozícii tu: odkaz. Tento dokument tiež upravuje podmienky zasielania obchodných oznámení a spracovania súborov cookie.

 1. DORUČENIE

9.1 Predávajúci môže kupujúcemu zasielať písomnú komunikáciu v súvislosti s kúpnou zmluvou na elektronickú adresu kupujúceho a/alebo na oznámenú poštovú adresu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

10.2 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou alebo vedúci k jej uzavretiu obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že takýto vzťah sa riadi českým právom. Ak je kupujúci spotrebiteľom a záväzné právne predpisy štátu jeho obvyklého pobytu, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, mu poskytujú vyššiu úroveň ochrany ako české právne predpisy, poskytne sa kupujúcemu v právnom vzťahu táto vyššia úroveň ochrany.

10.3 Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné alebo neúčinné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

10.4 Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Predávajúci zašle kupujúcemu obsah základných ustanovení kúpnej zmluvy elektronickou poštou spolu s prijatím/potvrdením objednávky.

10.5 Kontaktné údaje predávajúceho: VEROC Brands Group a.s., Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: info@exalted.com.

10.6 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy (ďalej len “spotrebiteľský spor”). V prípade, že medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci – spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotrebitelia môžu využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po ich zverejnení na webovej stránke predávajúceho a v príslušnom znení sa vzťahujú na všetky objednávky zadané odo dňa nasledujúceho po ich zverejnení. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto podmienky. Nová verzia podmienok bude zverejnená na webovej stránke. Do dátumu jej uverejnenia vrátane zostávajú v platnosti predchádzajúce podmienky.

Príloha 1:

VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(Kupujúci môže vyplniť tento formulár a zaslať ho predávajúcemu, ak chce odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 4. Všeobecné obchodné podmienky)