ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH A ĎALŠÍCH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Na tejto stránke nájdete zhrnutie, ako spoločnosť VEROC Brands Group a.s., IČO: 09939393, se sídlem Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel pracuje s osobnými údajmi, a hlavné zásady ochrany Vašich osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov v súlade s GDPR (pozri nižšie) a zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov (ďalej len “GDPR”).

Čo je GDPR

 

GDPR alebo všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov je všeobecný názov pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 /ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “GDPR”), ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 a predstavuje právny rámec ochrany osobných údajov v európskom priestore s cieľom obhajovať práva občanov EÚ proti neoprávnenému nakladaniu s ich údajmi, vrátane osobných údajov.

Kto spracováva vaše údaje

 

Správcom Vašich osobných údajov bude spoločnosť VEROC Brands Group a.s., IČO: 09939393, se sídlem Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel “Správca”). Údaje budú Správcom spracovávané za nižšie uvedených podmienok. Správcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@exaltedstore.com.

Aké osobné údaje o vás spracovávame

 

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s využívaním našich služieb (napríklad prihlásenie na odber nášho newslettera alebo objednanie tovaru) alebo v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy v prípade nákupu nášho tovaru. Patria sem nasledujúce údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii k niektorej z našich služieb:

 • e-mailová adresa
 • meno a priezvisko, dátum narodenia (ak nám ich oznámite pri objednávke).
 • kontaktná a/alebo dodacia adresa (pre doručenie objednaného tovaru).
 • telefónne číslo (za účelom doručenia objednaného tovaru alebo informovania o stave objednávky).
 • platobné údaje (číslo kreditnej karty) uložené pre váš účet (len pre nákupy v našom e-shope).
 • platobné údaje (číslo kreditnej karty) uložené pre váš účet (len pre nákupy v našom e-shope).

a tiež údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich webových stránok:

 • IP adresa
 • súbory cookie (v prípade online služieb); za podmienok uvedených nižšie.
 • prípadne ďalšie online identifikátory (najmä prichádzajúca webová stránka – informácie o tom, z ktorej webovej stránky na naše webové stránky pristupujete, dátum a čas prístupu, údaje o vašom prehliadači a operačnom systéme).

Prečo spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z nasledujúcich dôvodov:

 • Aby sme vám mohli predať tovar a/alebo poskytnúť služby, o ktoré ste prejavili záujem (umožnenie objednania tovaru a/alebo služieb, spracovanie vašej objednávky vrátane jej prípadného doručenia, zasielanie newslettera),
 • aby sme mohli zaznamenávať zmluvy pre prípadné budúce použitie na obranu práv a povinností strán (ochrana právnych nárokov),
 • zlepšovať kvalitu našich služieb a prípadne pridávať nové služby, o ktoré máte záujem,
 • na analýzu a meranie záujmu o naše služby a produkty,
 • aby sme mohli analyzovať vaše preferencie a zobrazovať obsah, ktorý vás skutočne zaujíma,
 • získať výhody pri organizácii našich marketingových kampaní,
 • aby sme vám mohli zasielať obchodné oznámenia vo forme newsletterov. V newsletteroch nájdete pozvánky na nami organizované akcie, informácie o nových produktoch alebo špeciálne ponuky. Nezasielame ich častejšie ako raz mesačne. Z odberu sa však môžete ľahko odhlásiť priamo kliknutím na tlačidlo “odhlásiť” v newsletteri alebo nám napíšte na info@exaltedstore.com;
 • aby sme mohli odpovedať na vaše otázky zaslané prostredníctvom našich kontaktných formulárov.

Kto má prístup k vašim údajom

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Spolupracujeme iba s partnermi, ktorí sú preukázateľne dôveryhodní a môžu zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Žiadny z našich partnerov nesmie používať vaše osobné údaje na iné účely, než sú popísané v týchto zásadách, ani ich nesmie poskytovať nikomu inému.

Tretie strany, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú:

 • Osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webových stránok,
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku služby, alebo prevádzkovatelia technológií, ktoré používame pre naše služby,
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webových stránok a ktoré toto zabezpečenie tiež pravidelne testujú,
 • prevádzkovatelia platobných brán (prevádzkovatelia platobných kariet) v prípade online platieb,
 • poskytovatelia prepravných služieb, ktorí vám doručujú vaše objednávky,
 • prevádzkovatelia technických riešení, ktoré nám umožňujú zobrazovať vám iba obsah a reklamu, ktoré sú pre vás relevantné.

Za určitých zákonných podmienok sme potom povinní predať niektoré vaše osobné údaje na základe platných právnych predpisov, napríklad Polícii SR, prípadne iným orgánom činným v trestnom konaní, vrátane špecializovaných útvarov a ďalších orgánov verejnej správy. V týchto prípadoch je právnym základom spracovania plnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje. Správca nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Ako dlho vaše údaje spracovávame a uchovávame

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba po nevyhnutne potrebný čas v súvislosti s jednotlivými účelmi spracovania. Vaše osobné údaje teda budeme spracovávať po dobu, počas ktorej budete využívať naše služby (tj po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami), a následne po dobu nevyhnutne potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a na uplatnenie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, tj do premlčania prípadných nárokov alebo do vyriešenia prípadných sporov, najdlhšie však 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu (s ohľadom na maximálnu zákonnú objektívnu premlčaciu dobu), pokiaľ iný právny predpis nevyžaduje uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu (právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade oprávnený záujem správcu).

Osobné údaje spracovávané na základe vášho súhlasu ako právneho základu pre ich spracovanie budú archivované po dobu 5 rokov, pokiaľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov neodvoláte. Vaše fakturačné údaje sme zo zákona povinní uchovávať po dobu 10 rokov. Po uplynutí doby uchovávania správca osobné údaje vymaže.

Môžeme spracovávať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu?

Áno, vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu, ale iba na nasledujúce účely:

 • Poskytnutie služby alebo produktu (plnenie zmluvy medzi vami a nami),
 • plnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. sme povinní uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje na základe zákona č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách),
 • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov (napr. pre priamy marketing, ak ste už zákazníkom; zaistenie bezpečnosti našich webových stránok). Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z GDPR a ďalších platných a účinných zákonov. Priamym marketingom sa rozumie zasielanie našich newsletterov. Z ich zasielania sa však môžete kedykoľvek odhlásiť vyššie uvedeným spôsobom.

Z akých právnych dôvodov spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať:

 • Na základe vášho súhlasu (najmä spracovanie na účely priameho marketingu v prípade, že neexistuje objednávka tovaru alebo služieb),
 • na základe nášho oprávneného záujmu (najmä spracovanie na účely priameho marketingu),
 • pre plnenie zmluvy uzavretej medzi nami, ak sú osobné údaje pre toto plnenie nevyhnutné,
 • aby sme mohli plniť naše zákonné povinnosti.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Pravidelne kontrolujeme náš systém a používame bezpečnostné opatrenia, ktoré pokiaľ možno zabraňujú neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom a ktoré poskytujú dostatočné zabezpečenie s ohľadom na súčasný stav technológií. Aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov, je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi vašim prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov

Svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať zaslaním e-mailu na adresu: info@exaltedstore.com. Odvolanie súhlasu neznamená vždy povinnosť správcu osobné údaje vymazať, pretože odvolanie súhlasu sa týka konkrétneho účelu, na ktorý sú osobné údaje spracovávané, a správca môže osobné údaje spracovávať aj na iné účely, na ktoré využíva iný právny dôvod spracovania ako súhlas subjektu údajov. Inými slovami, v prípade odvolania súhlasu je správca povinný prestať spracovávať osobné údaje na účely vymedzené v súhlase. Ak bol súhlas jediným právnym dôvodom na spracovanie, nasleduje obvykle likvidácia osobných údajov. Odvolanie súhlasu teda nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe než na základe súhlasu (tj najmä pokiaľ je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právne povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo ak osobné údaje neposkytnem?

Svoje osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, rovnako ako súhlas s ich spracovaním. Nie je teda vašou povinnosťou poskytnúť nám svoje osobné údaje ani súhlas s ich spracovaním. Ak nám svoj súhlas so spracovaním osobných údajov neudelíte alebo ho následne odvoláte, môže sa stať, že vám nebudeme môcť naďalej poskytovať niektoré naše služby alebo vám ich nebudeme môcť poskytnúť v plnom rozsahu či kvalite.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte najmä nasledujúce práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;
 • právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov;
 • právo požadovať obmedzenie spracovania;
 • právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
 • právo požiadať o prenosnosť údajov;
 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov;
 • právo byť v určitých prípadoch informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov;
 • právo na výmaz osobných údajov (právo byť “zabudnutý”) v určitých prípadoch.
 • právo na výmaz osobných údajov (právo byť “zabudnutý”) v určitých prípadoch;

Vyhlásenie správcu

Správca vyhlasuje, že spracovanie nezahŕňa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, ako je uvedené v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

Obchodné oznámenie

Správca je na základe svojho oprávneného záujmu oprávnený zasielať vám na vašu e-mailovú adresu získanú v súvislosti s predajom výrobku alebo služby obchodné oznámenie s informáciami o podobnom tovare, službách alebo podnikaní správcu, a to aj v prípade, že nákup nedokončíte, ale poskytnete nám svoju e-mailovú adresu.

Zasielanie týchto obchodných oznámení môžete bezplatne odmietnuť pred dokončením objednávky prostredníctvom webového rozhrania alebo tiež v reakcii na akékoľvek obchodné oznámenie, ktoré obdržíte od Správcu, ako je popísané v tomto obchodnom oznámení.

Máte tiež možnosť kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu správcu a osobných údajov spracovávaných na účely priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku, vaše osobné údaje už nebudú na tieto účely spracovávané.

Súbory cookie

Čo sú súbory cookie a aké typy používame

Rovnako ako všetky ostatné webové stránky používajú aj tieto webové stránky súbory cookie www.exalted.com. Ide o textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilného telefónu alebo iného zariadenia. Pri každej ďalšej návšteve tejto webovej stránky sú potom súbory cookie odoslané späť na pôvodnú webovú stránku alebo na inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. Ide napríklad o informácie o type použitého zariadenia a prehliadača, jazykových preferenciách alebo navštívených stránkach. Umožňujú vám tiež zobrazovať reklamu na produkty, ktoré zodpovedajú vašim osobným záujmom a preferenciám. Súbory cookie nie sú nebezpečné, neslúžia na zhromažďovanie citlivých osobných údajov, ale sú dôležité pre ochranu súkromia. Súbory cookie nepoužívame na identifikáciu užívateľov webových stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov. Súbory cookie používame na rozpoznanie opakovaných návštev našich webových stránok. Súbor cookie ukladá preferované miestne a jazykové nastavenia používateľa a náhodne priradený identifikátor vašej návštevy. Informácie o súboroch cookie na našich stránkach zhromažďujeme za účelom lepšieho sledovania počtu nových a opakovaných návštevníkov a pre internú analýzu navštívených stránok. Tieto informácie používame na zlepšenie navigácie na našich webových stránkach a poskytovaných služieb. Ďalšiu skupinu tvoria súbory cookie tretích strán (napr. služba Google Analytics pre analýzu návštevnosti konkrétnej webovej stránky alebo služby alebo súbory cookie prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú spustené na našich stránkach). Tieto súbory cookie sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Rozlišujeme niekoľko typov súborov cookie. Prvým typom sú tzv. technické súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť webových stránok a spravidla neobsahujú vaše osobné údaje. V tomto prípade správca nepotrebuje na ich spracovanie váš súhlas. Druhým typom cookies sú cookies, ktoré obsahujú osobné údaje, alebo cookies, na základe ktorých sú osobné údaje zhromažďované. Na ich spracovanie je nutný váš súhlas. Takýmito súbormi cookie budú obvykle najmä marketingové súbory cookie. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov obsiahnutých v súboroch cookie vyjadríte zaškrtnutím políčka pri jednotlivých účeloch, na ktoré ste sa rozhodli nám dať súhlas s ich spracovaním.

Súbory cookie obsahujúce vaše osobné údaje budú vymazané v súvislosti s vašim právom na výmaz podľa GDPR najneskôr do 13 mesiacov od ich posledného použitia.

Pre všetky typy súborov cookie, vrátane súborov cookie, ktoré neobsahujú osobné údaje, platia informácie podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov o totožnosti správcu, účelu a spôsobu spracovania a kategóriách tretích strán, ktoré môžu mať k osobným údajom prístup. V prípade súborov cookie, ktoré neobsahujú osobné údaje, sa tieto informácie použijú namiesto osobných údajov priamo vo vzťahu k týmto súborom cookie.

Pokiaľ si neželáte ukladanie súborov cookie, je možné ich používanie na týchto webových stránkach tiež zablokovať: http://www.youronlinechoices.com/sk/vas-voľby. Máte možnosť používanie súborov cookie odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebudete môcť zobraziť niektoré naše služby bez použitia súborov cookie.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo odvoláte svoj súhlas s ďalším spracovaním osobných údajov, kontaktujte nás prosím e-mailom na adrese info@exaltedstore.com.