Warunki handlowe VEROC Brands Group a.s.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejsze warunki handlowe (dalej zwane “warunkami handlowymi”) firmy VEROC Brands Group a.s., IČ: 09939393, z siedzibą Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praga 1, zarejestrowanej w Sądzie Miejskim w Pradze w dziale B (dalej również “sprzedawca”) regulują zgodnie z przepisem § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb. kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej “kodeks cywilny”), wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające w związku z umową kupna (dalej “umowa kupna”) zawieraną pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej “kupujący”) za pośrednictwem internetowego sklepu sprzedawcy, zgodnie z przepisem § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb. Internetowy sklep jest prowadzony przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.exalted.com (dalej “strona internetowa”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej “interfejs internetowego sklepu”). Sprzedawca sprzedaje odzież i suplementy diety pod marką EXALTED.

1.2 Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą działającą przy zamawianiu towaru w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu. Do stosunków z takimi kupującymi towar stosowane są Ogólne warunki handlowe dla kupujących przedsiębiorców.

1.3 Ustalenia odmienne od tych warunków mogą być uzgodnione w umowie kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4 Integralną częścią umowy kupna są postanowienia warunków handlowych i parametry jakości gwarantowane przez sprzedawcę, które są również dostępne na stronie internetowej. Kupujący jest poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca dostarcza towar w jakości i z właściwościami zgodnie z gwarantowanymi parametrami jakościowymi. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim i angielskim. Umowa kupna może być zawarta w języku czeskim lub angielskim, tylko na podstawie wyboru Kupującego.

1.5 Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z tymi warunkami i gwarantowanymi parametrami jakościowymi przed zawarciem umowy kupna. Zaznaczając zgodę na warunki handlowe i kończąc zamówienie kliknięciem przycisku “ZAMÓWIĆ”, kupujący akceptuje i przyjmuje do wiadomości te warunki handlowe, w tym gwarantowane przez sprzedawcę parametry jakościowe, i zgadza się z ich treścią.

 1. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

2.1 Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowego sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tych towarów. Przepis § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie znajduje zastosowania. Wypełnione zamówienie przez kupującego jest propozycją zawarcia umowy sprzedaży.

2.2 Interfejs internetowego sklepu zawiera informacje o towarze, w tym opis jego głównych cech i parametrów jakościowych gwarantowanych przez sprzedawcę, w tym ceny poszczególnych rodzajów towarów. Cena zakupu towaru jest podana wraz z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi innymi podatkami i opłatami. Cena zakupu towaru nie obejmuje jednak kosztów związanych z dostawą towaru (opłaty pocztowe, transportowe, opakowania). Cena zakupu towaru pozostaje ważna przez czas, w którym jest wyświetlana w takiej samej wysokości w interfejsie internetowego sklepu. Niniejszym postanowieniem nie ogranicza się możliwości sprzedawcy zawarcia umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2.3 Interfejs internetowego sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru.

2.4 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowego sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:
a) zamówionym towarze (kupujący „umieszcza” go w elektronicznym koszyku zakupów interfejsu internetowego sklepu wraz z jego numerem),
b) sposobie płatności za zakupiony towar,
c) preferowanym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz
d) kosztach związanych z dostawą towaru.
(dalej razem „zamówienie”).

Poprawne wypełnienie danych kontaktowych kupującego jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. W szczególności, w przypadku błędnie wpisanego adresu e-mail, nie będzie możliwe potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę.

2.5 Przed zakończeniem i potwierdzeniem zamówienia, kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany wprowadzonych danych, w tym skorygowania ewentualnych błędów. Kupujący potwierdza i wysyła zamówienie do Sprzedawcy, klikając odpowiedni przycisk zamówienia. Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe, kompletne i ostateczne. Poprzez poprawne wypełnienie, zaznaczenie zgody na warunki handlowe i wysłanie zamówienia, kupujący potwierdza swoją zgodę na te warunki handlowe i wyraża zgody w nich zawarte. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej „elektroniczny adres kupującego”). W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny u Sprzedawcy lub nie można dotrzymać ustalonego terminu dostawy, Sprzedawca informuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem elektronicznego adresu Kupującego w ciągu trzech dni roboczych. Sprzedawca nie odpowiada za błędnie wprowadzone dane w zamówieniu przez Kupującego i związane z tym konsekwencje.

2.6 Sprzedawca zawsze jest uprawniony, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wartość zakupów, przewidywane koszty transportu), poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem SMS).

2.7 Do zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi w momencie przyjęcia/potwierdzenia zamówienia (akceptacji) przez Sprzedawcę na elektroniczny adres Kupującego.

2.8 Potwierdzając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na korzystanie z komunikacji na odległość podczas zawierania umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego związane z korzystaniem z komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) są ponoszone przez Kupującego.

 1. CENA ZAKUPU TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

Kupujący może uregulować cenę zakupu towaru oraz ewentualne koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową sprzedaży ze sprzedawcą w następujący sposób:

 • za pobraniem w miejscu dostawy wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
 • przelewem bezgotówkowym na konto sprzedawcy w walucie PLN nr 334410309/0300 ( IBAN: CZ59 0300 0000 0003 3441 0309 | BIC (SWIFT): CEKOCZPP ) lub w walucie EUR nr 308904452/0300 ( IBAN:CZ05 0300 0000 0003 0890 4452 | BIC (SWIFT): CEKOCZPP ), w Československá obchodní banka, a. s. lub na inne konto sprzedawcy (dalej “konto sprzedawcy”);
 • bezgotówkową płatnością kartą kredytową.

3.2 Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy również koszty związane z dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. Jeśli nie jest wyraźnie określone inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

3.3 Sprzedawca nie wymaga od kupującego wpłaty zaliczki na cenę zakupu. Nie wpływa to na postanowienie art. 4.6 warunków handlowych dotyczące obowiązku wcześniejszej zapłaty ceny zakupu ani na przypadek, gdy kupujący wybierze jako sposób zapłaty cenę zakupu przelewem bezgotówkowym na konto sprzedawcy lub kartą płatniczą.

3.4 W przypadku płatności gotówką lub płatności za pobraniem, cena zakupu jest należna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej, cena zakupu jest należna w ciągu pięciu dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.

3.5 W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu towaru z zastosowaniem zmiennego symbolu płatności według wskazówek sprzedawcy. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek kupującego zapłaty ceny zakupu jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedawcy.

3.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca wyśle/przekaże towar dopiero po pełnej zapłacie ceny zakupu. Postanowienie § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie znajduje zastosowania. Podobnie, jeśli kupujący wybrał jako sposób zapłaty cenę zakupu przelewem bezgotówkowym na konto sprzedawcy lub kartą płatniczą, towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu ceny zakupu na koncie sprzedawcy.

3.7 Ewentualne zniżki z ceny zakupu towaru udzielone przez sprzedawcę kupującemu nie mogą być łączone.

3.8 Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Sprzedawca wystawi kupującemu fakturę VAT po zapłacie ceny zakupu towaru i prześle ją w formie elektronicznej na elektroniczny adres kupującego.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

4.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem § 1837 litera d) kodeksu cywilnego, kupujący nie może odstąpić od umowy kupna, jeśli dostarczony towar został przez sprzedawcę zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby.

4.2 Jeżeli nie jest to przypadek wymieniony w art. 4.1 lub inny przypadek, w którym kupujący nie może odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia odbioru towaru bez podawania przyczyny, zgodnie z przepisem § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, jeśli przedmiotem umowy kupna jest dostawa kilku rodzajów towarów lub jeśli towar jest dostarczany w kilku częściach, bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Aby termin odstąpienia od umowy został dotrzymany, odstąpienie od umowy musi zostać wysłane do sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kupna, kupujący jest zobowiązany poinformować firmę VEROC Brands Group a.s. o swoim odstąpieniu od umowy kupna w formie jednostronnej czynności prawnej e-mailem na adres info@exalted.com. Kupujący może skorzystać z dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do tych warunków handlowych, ale nie jest do tego zobowiązany. Kupujący jest zawsze zobowiązany podać numer zamówienia.

4.3 W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych umowa kupna jest anulowana od początku. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy na adres jego siedziby VEROC Brands Group a.s. wszystko, co otrzymał od niego podczas realizacji Umowy Kupna, włącznie z towarem w nienaruszonym stanie (np. bez makijażu, kosmetyków, kremów itp.) ze wszystkimi metkami i oryginalnym opakowaniem, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu czternastu (14) dni od momentu odstąpienia od Umowy Kupna, przy czym termin uważa się za dotrzymany, jeśli kupujący odesłał towar do sprzedawcy przed upływem 30 dni. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, ponosi wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar nie zostanie zwrócony zwykłą drogą pocztową. Kupujący jest zobowiązany odpowiednio zapakować towar w celu zwrotu, aby nie doszło do jego uszkodzenia podczas transportu z powrotem do sprzedawcy.

4.4 Postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych nie można interpretować jako możliwości bezpłatnego wypożyczenia towaru. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kupna, kupujący jest zobowiązany zwrócić sprzedawcy wszystko, co otrzymał na podstawie umowy kupna, w tym zwrócić nieuszkodzony i nieużywany towar w oryginalnym stanie. Jeżeli nie jest to już możliwe (np. towar został w międzyczasie zniszczony, użyty lub uszkodzony), kupujący jest zobowiązany zapewnić sprzedawcy rekompensatę finansową za to, co nie może być już dostarczone lub zwrócone jako nowe, nieużywane i nieuszkodzone. Kupujący odpowiada również za szkody na towarze powstałe w wyniku jego obsługi w sposób inny niż konieczny ze względu na jego charakter i właściwości.

4.5 W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego zgodnie z art. 4.2 warunków handlowych sprzedawca zwróci wszystkie płatności otrzymane od kupującego, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w wyniku wybrania przez kupującego innego sposobu dostawy niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, w ciągu trzydziestu (30) dni od zwrotu towaru przez kupującego lub po udowodnieniu, że kupujący zwrócił towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Sprzedawca użyje tego samego środka płatności, którego Kupujący użył do wykonania pierwotnej transakcji (zapłaty ceny zakupu), chyba że Kupujący wyraźnie wskaże inaczej. Jeśli Kupujący w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskaże swój rachunek bankowy, Sprzedawca zwróci środki pieniężne na rachunek bankowy podany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

4.6 Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego rozliczenia roszczenia kupującego o zwrot ceny zakupu z roszczeniem o odszkodowanie za szkodę na towarze lub jakimkolwiek innym roszczeniem wobec kupującego, chyba że rozliczenie jest wyłączone przez prawo.

4.7 Do momentu odbioru towaru przez kupującego, sprzedawca jest uprawniony w każdej chwili odstąpić od umowy kupna z poważnych powodów operacyjnych (np. nagły brak zapasów zamówionego towaru itp.). W takim przypadku Sprzedawca informuje Kupującego e-mailem i zwraca mu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez Kupującego.

4.8 Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymał prezent, umowa darowizny między sprzedawcą a kupującym jest zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu traci ważność, a kupujący jest zobowiązany zwrócić sprzedawcy prezent w oryginalnym stanie wraz z towarem.

4.9. Kupujący ma prawo reklamować wadę i korzystać z prawa wynikającego z wady, która wystąpi w sprzedanym towarze, w okresie 24 miesięcy od daty odbioru towaru przez kupującego.

4.10. Na produkty z kategorii “Zachrań produkt” nie przysługują prawa z tytułu odpowiedzialności za wady, które zostały kupującemu zgłoszone przy zawarciu umowy kupna. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że te produkty mogą wykazywać pewne wady lub niedociągnięcia, o których został wcześniej poinformowany i które zostały uwzględnione w cenie produktu. W związku z tym faktem nie można zgłaszać reklamacji na te konkretne wady, przy czym ten wyjątek nie wpływa na prawa kupującego z tytułu odpowiedzialności za inne możliwe wady, które nie zostały podane przy sprzedaży.

 1. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

5.1 Jeśli sposób transportu został uzgodniony na podstawie specjalnego żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z tym sposobem transportu.
5.2 Jeśli sprzedawca według umowy sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć towar w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany odebrać towar przy dostawie.

5.3 Jeśli z powodów po stronie kupującego jest konieczne dostarczenie towaru ponownie lub w inny sposób niż określono w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany pokryć koszty związane z ponowną dostawą towaru lub koszty związane z innym sposobem dostawy.

5.4 Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany sprawdzić nieuszkodzenie opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika i sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, które wskazuje na manipulowanie z przesyłką, kupujący nie powinien przyjmować przesyłki od przewoźnika.

5.5. W razie potrzeby zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia możliwości darmowej dostawy.

 1. PRAWA Z TYTUŁU NIEWYKONANIA UMOWY

6.1. Prawa i obowiązki stron umowy związane z wadami są uregulowane odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, zwłaszcza Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumenta, obowiązującą i skuteczną w danym czasie (dalej „ustawa o ochronie konsumenta”).

6.2 Dalsze prawa i obowiązki stron umowy związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady są określone w Regulaminie reklamacji sprzedawcy, dostępnym w interfejsie internetowego sklepu.

 1. DALSZE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

7.1 Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili jego odbioru.
7.2 Sprzedawca nie podlega żadnym kodeksom postępowania zgodnie z § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego wobec kupującego.

7.3 Sprzedawca zapewnia pozasądowe rozstrzyganie skarg konsumentów poprzez adres e-mail info@exalted.com. Informacje dotyczące rozpatrzenia skargi kupującego zostaną przesłane na adres e-mail kupującego.

7.4 Sprzedawca ma uprawnienia do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Nadzór nad jego działalnością gospodarczą w zakresie swojej kompetencji sprawuje właściwy urząd działalności gospodarczej. Ochroną danych osobowych zajmuje się Urząd Ochrony Danych Osobowych, a Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje przestrzeganie ustawy o ochronie konsumenta w określonym zakresie.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Zasady ochrony danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, są dostępne tutaj: link. Ten dokument reguluje również warunki wysyłania komunikatów handlowych i przetwarzania plików cookie.

 1. DORĘCZENIE

9.1 Sprzedawca może wysyłać kupującemu pisemne komunikaty w związku z umową sprzedaży na adres e-mail kupującego i/lub podany adres pocztowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Stosunki nieuregulowane niniejszymi warunkami handlowymi są regulowane kodeksem cywilnym i ustawą o ochronie konsumenta.

10.2 Jeśli stosunek prawny wynikający z umowy sprzedaży lub prowadzący do jej zawarcia zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony umowy uzgodniły, że stosunek taki podlega prawu czeskiemu. Jeżeli kupujący jest konsumentem i obowiązujące przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, od których nie można odstąpić umową, zapewniają wyższy poziom ochrony niż prawo czeskie, kupującemu w stosunku prawnym zostanie zapewniony ten wyższy poziom ochrony.

10.3 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego lub nieskutecznego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

10.4 Umowa sprzedaży wraz z warunkami handlowymi jest przechowywana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest publicznie dostępna. Sprzedawca przesyła kupującemu treść głównych postanowień umowy sprzedaży drogą elektroniczną wraz z przyjęciem/potwierdzeniem zamówienia.

10.5 Dane kontaktowe sprzedawcy: VEROC Brands Group a.s., Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praga 1, Czechy, e-mail: info@exalted.com.

10.6 Kupujący będący konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumenta ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy sprzedaży (dalej “spór konsumencki”). W przypadku powstania sporu konsumenckiego między Sprzedawcą a Kupującym-konsumentem, który nie może być rozwiązany za pośrednictwem negocjacji, Kupujący-konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie takiego sporu do wyznaczonego podmiotu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest

Czeska Inspekcja Handlowa
Centralny Inspektorat – dział ADR
Štěpánská 15
120 00 Praga 2
E-mail: adr@coi.cz
Strona internetowa: adr.coi.cz
Konsumenci mogą również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów online utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7 Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie w dniu następującym po ich opublikowaniu na stronie internetowej sprzedawcy i obowiązują w odpowiednim brzmieniu dla wszystkich zamówień złożonych od dnia następującego po ich opublikowaniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków handlowych. Nowe brzmienie warunków handlowych zostanie opublikowane na stronie internetowej. Do dnia ich opublikowania obowiązują poprzednie warunki handlowe.

Załącznik 1:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Kupujący może wypełnić ten formularz i przesłać go sprzedawcy, jeśli chce odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z art. 4 Ogólnych Warunków Handlowych).