Obchodní podmínky VEROC Brands Group a.s.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) společnosti VEROC Brands Group a.s., IČ: 09939393, se sídlem Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané u Městského soudu v Praze v oddíle B (dále také jen “prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen “kupní smlouva”) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou nepodnikající fyzickou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.exalted.com (dále jen “webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen “webové rozhraní obchodu”). Prodávající prodává oblečení a doplňky stravy pod značkou EXALTED.

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu zakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na vztahy s takovými kupujícími zboží se vztahují Všeobecné obchodní podmínky pro kupující podnikatele.

1.3 Ujednání odchylná od těchto podmínek mohou být dohodnuta v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou ustanovení obchodních podmínek a parametry kvality garantované prodávajícím, které jsou rovněž k dispozici na webových stránkách. Kupující je srozuměn a bere na vědomí, že prodávající dodává zboží v kvalitě a s vlastnostmi dle garantovaných kvalitativních parametrů. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena v českém nebo anglickém jazyce pouze na základě volby Kupujícího.

1.5 Kupující je povinen se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s těmito podmínkami a garantovanými kvalitativními parametry. Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami a dokončením objednávky kliknutím na tlačítko “OBJEDNAT” kupující akceptuje a bere na vědomí tyto obchodní podmínky včetně prodávajícím garantovaných kvalitativních parametrů a souhlasí s jejich obsahem.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Objednávka vyplněná kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně popisu jeho hlavních vlastností a kvalitativních parametrů garantovaných prodávajícím, včetně cen jednotlivých druhů zboží. Kupní cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Kupní cena zboží však nezahrnuje náklady spojené s dodáním zboží (poštovné, přepravné, balné). Kupní cena zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazena ve stejné výši ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednané zboží (objednané zboží a jeho číslo kupující “vloží” do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsob úhrady kupní ceny zboží,
c) požadovaný způsob doručení objednaného zboží a
d) náklady spojené s dodáním zboží.

(dále společně jen “objednávka”).

Správné vyplnění kontaktních údajů kupujícího je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy. Zejména v případě nesprávně vyplněné e-mailové adresy nedojde k potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

2.5 Před dokončením a potvrzením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky zadal, včetně možnosti kupujícího zjistit a opravit chyby vyplývající z údajů zadaných do objednávky. Kupující objednávku potvrdí a odešle Prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko objednávky. Údaje uvedené v objednávce považuje Prodávající za správné, úplné a konečné. Řádným vyplněním, zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami a odesláním objednávky kupující mimo jiné potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a uděluje souhlasy v nich uvedené. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky neprodleně po jejím obdržení elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen “elektronická adresa kupujícího”). V případě, že objednané zboží není u Prodávajícího skladem nebo není možné dodržet stanovený termín dodání, Prodávající o této skutečnosti informuje Kupujícího prostřednictvím elektronické adresy Kupujícího do tří pracovních dnů. Prodávající neodpovídá za chybně vyplněné údaje v objednávce ze strany Kupujícího a s tím spojené důsledky.

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na povaze objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, telefonicky nebo prostřednictvím SMS).

2.7 K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází okamžikem přijetí / potvrzení objednávky (akceptace) prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.8 Potvrzením objednávky kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující.

 1. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující může uhradit kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy prodávajícímu následujícími způsoby:

 1.  
 • na dobírku v místě dodání uvedeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostní převod na účet prodávajícího v měně CZK č. 300038238/0300 ( IBAN: CZ28 0300 0000 0003 0003 8238 BIC (SWIFT): CEKOCZPP ) nebo v měně EUR č. 308904452/0300 ( IBAN:CZ05 0300 0000 0003 0890 4452 BIC (SWIFT): CEKOCZPP ) nebo v měně USD č. 308904567/0300( IBAN:CZ04 0300 0000 0003 0890 4567 BIC (SWIFT): CEKOCZPP ), u společnosti Československá obchodní banka, a. s. nebo na jiný účet prodávajícího (dále jen “účet prodávajícího”);
 • bezhotovostní platby kreditní kartou.

3.2 Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, zahrnuje kupní cena také náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Prodávající nepožaduje, aby kupující složil zálohu na kupní cenu. Tím není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek o povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem, ani případ, kdy si kupující zvolil jako způsob úhrady kupní ceny bezhotovostní převod na účet prodávajícího nebo platební kartu.

3.4 V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s variabilním symbolem platby dle pokynů prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající odešle/předá zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Stejně tak v případě, že kupující zvolil jako způsob úhrady kupní ceny bezhotovostní převod na účet prodávajícího nebo platební kartou, bude zboží odesláno až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

3.7 Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu po zaplacení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo dodané zboží prodávajícím upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 nebo o jiný případ, kdy kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je-li předmětem kupní smlouvy dodávka několika druhů zboží nebo je-li zboží dodáváno v několika dílčích dodávkách, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla lhůta pro odstoupení od smlouvy dodržena, musí být odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen informovat společnost VEROC Brands Group a.s. o svém odstoupení od kupní smlouvy formou jednostranného právního jednání e-mailem na adresu info@exalted.com. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek, není však povinen tak učinit. Kupující je vždy povinen uvést číslo objednávky.

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. V takovém případě je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu na adresu jeho provozovny VEROC Brands Group a.s. vše, co od něj v průběhu plnění Kupní smlouvy obdržel, včetně zboží v bezvadném stavu (např. bez make-upu, kosmetiky, krémů apod.) se všemi visačkami a originálním obalem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy, přičemž lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zašle prodávajícímu zpět zboží před uplynutím 30 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nebude vráceno obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen zboží pro účely vrácení řádně zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě zpět k prodávajícímu.

4.4 Ustanovení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.2 obchodních podmínek však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V případě uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu vše, co podle kupní smlouvy obdržel, včetně vrácení nepoškozeného a nepoužitého zboží v původním stavu. Pokud to již není možné (např. zboží bylo mezitím zničeno, použito nebo poškozeno), je kupující povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu za to, co již nelze dodat nebo vrátit jako nové, nepoužité a nepoškozené zboží. Kupující rovněž odpovídá za škodu na zboží vzniklou v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nezbytný s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.5 V případě odstoupení od smlouvy kupujícím podle článku 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající všechny platby přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání, s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného jiného způsobu dodání, než je nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, a to do třiceti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím nebo po prokázání, že kupující zboží vrátil, podle toho, co nastane dříve. Prodávající použije pro vrácení peněz stejný platební prostředek, který Kupující použil k provedení původní transakce (úhrada kupní ceny), pokud Kupující výslovně neurčí jinak. Pokud Kupující v oznámení o odstoupení od smlouvy uvede svůj bankovní účet, Prodávající vrátí peněžní prostředky na bankovní účet uvedený Kupujícím v oznámení o odstoupení od smlouvy.

4.6 Prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny pohledávku na náhradu škody na zboží nebo jakoukoli jinou pohledávku vůči kupujícímu, pokud není započtení vyloučeno zákonem.

4.7 Do doby, než kupující převezme zboží, je prodávající oprávněn kdykoli odstoupit od kupní smlouvy ze závažných provozních důvodů (např. náhlý nedostatek kapacity objednaného zboží apod.). V takovém případě Prodávající informuje Kupujícího e-mailem a vrátí mu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.8 Je-li spolu se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu dárek v původním stavu spolu se zbožím.

4.9. Kupující je oprávněn reklamovat vadu a uplatnit právo z vady, která se vyskytne u prodaného zboží, ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

4.10 Na produkty z kategorie “Zachraň produkt” se nevztahují práva z odpovědnosti za vady, které byly kupujícímu sděleny při uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že tyto produkty mohou vykazovat určité vady či nedostatky, na které byl předem upozorněn a které byly zohledněny v ceně produktu. Vzhledem k této skutečnosti nelze na tyto konkrétní vady uplatňovat reklamace ani odstoupení od kupní smlouvy, přičemž tato výjimka neovlivňuje práva kupujícího z odpovědnosti za jiné případné vady, které nebyly při prodeji uvedeny.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko případných dodatečných nákladů spojených s tímto způsobem dopravy.

5.2 Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné dodat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem dodání.

5.4 Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad neprodleně informovat dopravce a prodávajícího. V případě, že je zjištěno porušení obalu, které naznačuje, že se zásilkou bylo manipulováno, nesmí kupující zásilku od dopravce převzít.

5.5. V případě potřeby si vyhrazujeme právo na odstranění (vyloučení) možnosti dopravy zdarma.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění (dále jen “zákon o ochraně spotřebitele”).

6.2 Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je k dispozici na webovém rozhraní obchodu.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího info@exalted.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4 Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rozsahu své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele ve vymezeném rozsahu.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Zásady ochrany osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, jsou k dispozici zde: odkaz. Tento dokument rovněž upravuje podmínky zasílání obchodních sdělení a zpracování souborů cookie.

 1. DORUČENÍ

9.1 Prodávající může kupujícímu zasílat písemná sdělení v souvislosti s kupní smlouvou na elektronickou adresu kupujícího a/nebo na oznámenou poštovní adresu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

10.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou nebo vedoucí k jejímu uzavření obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, smluvní strany se dohodly, že se takový vztah řídí českým právem. Je-li kupující spotřebitelem a závazné předpisy právního řádu státu jeho obvyklého bydliště, od nichž se nelze smluvně odchýlit, mu poskytují vyšší úroveň ochrany než český právní řád, bude kupujícímu v právním vztahu poskytnuta tato vyšší úroveň ochrany.

10.3 Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, bude neplatné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno ustanovením, jehož význam se co nejvíce blíží neplatnému nebo neúčinnému ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Prodávající zašle kupujícímu obsah základních ustanovení kupní smlouvy elektronickou poštou spolu s přijetím/potvrzením objednávky.

10.5 Kontaktní údaje prodávajícího: VEROC Brands Group a.s., Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: info@exalted.com.

10.6 Kupující, který je spotřebitelem podle zákona o ochraně spotřebitele, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy (dále jen “spotřebitelský spor”). V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitelé mohou také využít platformu pro řešení sporů online, kterou zřídila Evropská komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem následujícím po jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího a platí v příslušném znění pro všechny objednávky podané ode dne následujícího po jejich zveřejnění. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit nebo doplňovat. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách. Do dne jejího zveřejnění včetně zůstávají v platnosti předchozí obchodní podmínky.

Příloha 1:

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Kupující může tento formulář vyplnit a zaslat prodávajícímu, pokud si přeje odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu článku 4. Všeobecných obchodních podmínek.